Chào PĐT, Em là sinh viên khóa 2011. Em còn nợ Kĩ thuật siêu cao tần (mã học phần 032011). Nay không thấy mở lớp học phần này nữa thì em phải làm sao để hoàn thành chương trình học. Em cảm ơn.

Trả lời:

Sinh viên phải hoàn thành các học phần yêu cầu theo chương trình đào tạo của khóa học. Chương trình đào tạo luôn được cập nhật điều chỉnh theo định kỳ. Trường hợp học phần theo chương trình đào tạo cũ không còn trong chương trình đào tạo mới thì:

– Nếu học phần đó vẫn còn được mở lớp (cho các ngành khác) thì sinh viên vẫn phải hoàn thành học phần đó theo chương trình đào tạo cũ.

– Nếu học phần đó không còn được mở lớp thì luôn có học phần mới để sinh viên học thay thế. PĐT đã phối hợp với các khoa/bộ môn công bố danh mục học phần tương đương giữa các chương trình đào tạo (xem tại: https://sv.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=632).

Trường hợp em nêu, em có thể đăng ký học Kỹ thuật siêu cao tần – mã học phần 032113 (theo Chương trình đào tạo mới) để thay thế Kĩ thuật siêu cao tần – mã học phần 032011.

Chào em.

 

Trả lời