Em cùng các bạn muốn nhà trường mở thêm 1 nhóm lớp học phần hiện chưa có trong TKB dự kiến thì em phải làm gì?

Trả lời:

SV có thể đề nghị nhà trường mở dự kiến thêm lớp học phần. 

Thủ tục:

SV viết đơn gửi về phòng Đào tạo ghi rõ thông tin đề nghị (mã học phần, thứ, buổi, địa điểm học, thời gian bắt đầu). Đối với các nhóm lớp phát sinh, đơn thư của SV phải có ý kiến xác nhận của bộ môn/khoa phụ trách học phần.

Sau khi có thông báo mở lớp dự kiến, mỗi SV theo dõi và tự đăng ký online vào các đợt tiếp theo sau đó. Lớp học phần sẽ được mở chính thức khi có đủ số lượng SV đăng ký theo quy định. 

Trả lời