Em là sinh viên khóa 2013, trước đây em có học nhưng chưa đạt học phần Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) mã học phần 004003. Nay em không tìm thấy lớp học phần này được mở; vậy em phải đăng ký học học phần nào để đảm bảo đủ chương trình?

Trả lời:

Sinh viên chưa học hoặc học chưa đạt học phần Giáo dục thể chất (B.Chuyền 2) – mã học phần 004003 nay có thể chọn một học phần thay thế (mà sinh viên chưa học) trong số các học phần sau:

– Bơi 1 (50m)

– Bơi 2 (200m) – trường hợp sinh viên đã học và đạt Bơi 1

– Điền kinh

– Bóng đá

– Bóng bàn

– Bóng rổ

– Cờ Vua.

 

Trả lời