Em muốn đăng ký cấp bảng điểm từ xa do không đến trực tiếp Trường có được không?

Trả lời

 

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

Nhà trường có dịch vụ hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp, chi tiết xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=1256

Phòng Đào tạo đang triển khai dịch vụ trực tuyến, bạn có thể xem và đăng ký các dịch vụ tại trang http://daotao.ut.edu.vn/

 

PĐT

Trả lời