Phòng đào tạo cho em hỏi kỹ các trạng thái lớp học phần khi đăng ký tín chỉ để tránh nhầm lẫn, ví dụ “chờ đăng ký”, “đã mở chính thức”, “đã khóa lớp”,… Em cảm ơn.

Trả lời:

Các trạng thái lớp học phần khi đăng ký:

– Trạng thái "Đang lên kế hoạch" : lớp học phần đang chuẩn bị, chưa cho phép đăng ký

– Trạng thái “Đang chờ đăng ký” : sinh viên được đăng ký hoặc hủy đăng ký

– Trạng thái “Đã mở chính thức” : là lớp đã mở chính thức, sinh viên chỉ được đăng ký thêm, không được xóa

– Trạng thái “Đã khóa lớp”: lớp khóa, không cho phép đăng ký thêm hoặc điều chỉnh đăng ký

– Trạng thái "Rút học phần" : là đang chờ rút học phần, điều kiện là phải hoàn thành học phí học phần trước khi rút.

Chào em.

Trả lời