Danh sách sinh viên bị xóa tên năm học 2007-2008 vì lí do tự ý bỏ học

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

                   TP. HỒ CHÍ MINH                   

                          Số: 666/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh ngày  03 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Xóa tên sinh viên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH


– Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ – TTg ngày
26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh; 

– Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học và cao đẳng hệ Chính quy ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-BGD&ĐT ngày 06-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ đề nghị của ông (bà) Trưởng khoa về việc xóa tên sinh viên;

– Căn cứ biên bản xét lên lớp của Hội đồng xét lên lớp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 02/10/2007;

– Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo.
 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1.  Xóa tên sinh viên (danh sách kèm theo) kể từ ngày ký quyết định.

 

Điều 2.  Sinh viên phải hoàn tất các thủ tục cần thiết với Nhà trường khi nhận quyết định. Khoa có trách nhiệm thông báo cho sinh viên và gia đình về quyết định này.

 

Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tài vụ, Trưởng khoa quản lý sinh viên, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

       Như điều 3

       Lưu ĐT, HC – TH

           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


    (
Đã ký)

 

TS. Nguyễn Văn Thư

 

 

 >> DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XÓA TÊN NĂM HỌC 2007- 2008 VÌ LÍ DO TỰ Ý BỎ HỌC

Trả lời