Thông báo kết quả giải quyết đơn xin xóa điểm I học kỳ 2 năm học 2011-2012

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời