Danh mục học phần tương đương/thay thế Viện Xây dựng

– Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 Thông báo danh mục học phần tương đương ngành/chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Xây dựng đường bộ/ Xây dựng đường sắt – metro/Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông xem chi tiết tại đây;
– Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 Thông báo danh mục học phần tương đương ngành/chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông/Xây dựng đường bộ/ Xây dựng đường sắt – metro/Quy hoạch và Kỹ thuật Giao thông xem chi tiết tại đây;
– Thông báo số 442/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 học phần tương đương/thay thế ngành/chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kỹ thuật kết cấu công trình/Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm xem chi tiết tại đây
– Thông báo số 565/TB-ĐHGTVT ngày 21/08/2019 danh mục các học phần tương đương/thay thế ngành Kỹ thuật môi trường, xem chi tiết tại đây

 

Trả lời