Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Điện – ĐTVT

1. Thông báo số 444/QĐ-ĐHGTVT ngày 01.09.2021 học phần tương đương/thay thế ngành/chuyên ngành Khoa Điện – ĐTVT, xem chi tiết tại đây
2. Danh mục học phần tương đương Tiếng Anh Chuyên ngành Điện – ĐTVT, xem thông báo chi tiết tại đây
3. Thông báo danh mục tương đương chuyên ngành thuộc Khoa Điện – ĐTVT năm 2022, xem tại đây 

Trả lời