Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Công nghệ thông tin

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương, thay thế áp dụng cho hệ liên thông khóa 2017,2018 ngày 19.10.2021 xem chi tiết tại đây
2. Thông báo danh mục các học phần tương đương, thay thế áp dụng cho hệ đại trà khóa 2016 trở về trước 19.10.2021 xem chi tiết tại đây
3. Thông báo danh mục các học phần tương đương, thay thế thuộc quản lý của Khoa CNTT áp dụng hệ CĐ, ĐH chính quy đại trà, xem chi tiết tại đây
4. Thông báo danh mục các học phần tương đương, thay thế thuộc quản lý của Khoa CNTT áp dụng hệ CĐ, ĐH chính quy đại trà ngày 31/09/2021, xem chi tiết tại đây

Trả lời