Danh mục học phần tương đương/thay thế Viện Hàng Hải

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương/ thay thế năm 2022, xem tại đây
2. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế ngày 09/09/2020 xem chi tiết tại đây
3. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế ngày 11/09/2019 áp dụng với chuyên ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy/Thiết bị năng lượng tàu thủy, Điều khiển tàu biển, xem chi tiết tại đây 

Trả lời