Danh mục các học phần tương đương/thay thế Viện cơ khí

1. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế số ngày 20/09/2022 xem chi tiết tại đây
2. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế số ngày 06/09/2022 xem chi tiết tại đây
3. Thông báo danh mục các học phần tương đương/thay thế số 558/TB-ĐHGTVT ngày 30/09/2021 xem chi tiết tại đây
4. Thông báo các học phần thay thế/tương đương các chuyên ngành thuộc ngành Kỹ thuật tàu thủy do Viện Cơ Khí quản lý áp dụng với hệ đào tạo đại trà chính quy số 832/TB-ĐHGTVT ngày 04/10/2019,  xem chi tiết tại đây

Trả lời