Danh mục học phần tương đương/thay thế các học phần thuộc quản lý của Bộ môn Toán thuộc Khoa cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn GDQP-GDTC, Khoa Lý luận chính trị (Áp dụng cho hệ đại trà)

Danh sách điều chỉnh, bổ sung, thay thế học phần thuộc khoa/Viện:
1. Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế các học phần thuộc quản lý của Bộ môn Toán thuộc Khoa cơ bản, Khoa CNTT, Bộ môn Ngoại ngữ áp dụng với hệ đại trà chi tiết tại đây (24.04.2019)
2. Bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh, chi tiết xem tại đây
3. Bộ môn Giáo dục thể chất, chi tiết xem tại đây
4. Bộ môn Lý Luận chính trị, chi tiết xem tại đây

Trả lời