Danh mục học phần tương đương/thay thế Khoa Kinh tế vận tải

1. Thông báo các học phần thay thế, tương đương với các ngành: Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng và Khai thác vận tải áp dụng với hệ đại học chính quy đại trà, số 772/TB-ĐHGTVT ngày 24/8/2020, xem chi tiết tại đây 
2. Thông báo các học phần tương đương thuộc quản lý của Khoa Kinh tế vận tải khi sinh viên thuộc chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức – Ngành Khai thác vận tải phải học lại với các lớp thuộc chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức thuộc Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng áp dụng hệ đại học chính quy đại trà, số 883/TB-ĐHGTVT ngày 24/9/2020, xem chi tiết tại đây
3. Thông báo các học phần thay thế, tương đương Khoa Kinh tế vận tải áp dụng với hệ đại học chính quy đại trà, số 130/TB-ĐHGTVT ngày 28/3/2022, xem chi tiết tại đây

Trả lời