Đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp

 

1/  Học phần: Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp

+      Đối tượng: sinh viên đủ điều kiện theo quy định của chương trình đào tạo

+      Nơi đăng ký: Khoa/Bộ môn quản lý ngành/chuyên ngành sinh viên theo học

+      Thời gian áp dụng: từ học kỳ 2 năm học 2017-2018

Lưu ý:

        Từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 sinh viên không tự đăng ký trực tuyến các học phần này. Sinh viên xem kế hoạch triển khai cụ thể các học phần này (Thực tập tốt nghiệp, Thực tập sĩ quan, Thi/Làm luận văn tốt nghiệp, Tiểu luận tốt nghiệp,…) và đăng ký trực tiếp tại Khoa/Viện/Bộ môn.

 

2/  Các học phần khác

     Đăng ký trực tuyến theo thông báo của phòng Đào tạo ở từng học kỳ.

——————————

Trả lời