Hướng dẫn sinh viên về thủ tục cập nhật điểm học phần

Phòng Đào tạo thông báo hướng dẫn sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh việc thủ tục cập nhật điểm môn học như sau:

1/ Điểm quá trình

  • Sinh viên không được cập nhật điểm quá trình liên hệ trực tiếp giảng viên đứng lớp để được hỗ trợ sau khi có thông báo kết quả điểm trên trang cá nhân;

2/ Điểm kết thúc học phần

Điều kiện:

  • Sinh viên có tham gia học, đủ điều kiện được xét dự thi và có tham gia thi kết thúc học phần;
  • Trường hợp liên quan đến cập nhật học phí đúng theo quy định (miễn giảm học phí, lỗi chuyển khoản ngân hàng… có minh chứng hợp lệ);
  • Trường hợp liên quan đến học vụ;

3. Quy trình thực hiện cập nhật điểm thi kết thúc học phần

  • Trong thời hạn 04 tuần kể từ ngày thi, sinh viên liên hệ email Phòng Đào tạo pdt@ut.edu.vn để được hỗ trợ kiểm tra xem xét theo quy định.
  • Trường hợp sinh viên đủ điều kiện, Phòng Đào tạo sẽ xuất phiếu điểm bổ sung và chuyển giảng viên đứng lớp cập nhật, thời gian xử lý tối đa 01 tuần kể từ khi nhận thông tin. Danh sách phiếu điểm sẽ được cập nhật trên website daotao.ut.edu.vn
  • Sinh viên liên hệ theo dõi điểm cập nhật trên trang cá nhân.

Lưu ý: Tất cả các trường hợp liên hệ sau thời gian quy định sẽ không được xem xét giải quyết.

 

Trả lời