Đăng ký cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Bơi, Giáo dục quốc phòng – An ninh

1. Tra cứu và đăng ký hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất

2. Tra cứu và đăng ký hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng

Trả lời