Chuẩn đầu ra trình độ đại học của các chương trình từ khoá 2020

Chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các ngành/chương trình đào tạo của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 417/QĐ-ĐHGTVT ngày 20/5/2020 của Hiệu trưởng Trường

Áp dụng cho khoá tuyển sinh từ năm 2020, xem chi tiết tại đây.

_____

1. Chuẩn đầu ra Khoa Công trình Giao thông, xem chi tiết tại dây

2. Chuẩn đầu ra chuyên ngành Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Trả lời