Quy định chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả môn học GDTC

Quyết định ban hành chương trình, tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập và công nhận hoàn thành môn học Giáo dục thể chất tại trường đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh số 526/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/07/2022,

Theo dõi chi tiết tại đây./

Trả lời