Quy định về việc tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Thông tin về Quy định  tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

——————————————————-

1. Quyết định về việc tổ chức đánh giá học phần tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh xem chi tiết tại đây

2. Quy định kèm theo

3. Mẫu Backround luận văn tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến xem tại đây

 

Trả lời