Quyết định về việc điều chỉnh biểu mẫu đề cương chi tiết học phần tại Trường ĐH GTVT Tp.Hồ Chí Minh

Quyết định chi tiết xem tại đây

1. Biểu mẫu Đề cương chi tiết đính kèm

2. Phụ lục hướng dẫn thiết kế đề cương chi tiết học phần, chi tiết đính kèm

 

Trả lời