Cho em hỏi: Điều kiện học các học phần để hoàn thành chương trình giáo dục thể chất là thế nào?

Trả lời

Theo Quy định về Chương trình giáo dục thể chất:

– Sinh viên khóa 2015 về trước là học 3 học phần (quy định của từng chương trình đào tạo). Điểm đạt của từng học phần giáo dục thể chất là từ 5,0 trở lên ( > 5,0 điểm hệ 10)

– Sinh viên từ khóa 2016 học 4 học phần (trình độ đại học), học 3 học phần (trình độ cao đẳng) theo quy định kèm quyết định số 490/ĐHGTVT-ĐT ngày 06/6/2016 (xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=63&mod=tintuc&id=1202); theo đó điểm đạt của mỗi học phần là từ điểm D trở lên ( > 4,0 – điểm hệ 10) và điểm trung bình chung của các học phần phải đạt từ 5,0 trở lên (điểm hệ 10).

Riêng chương trình liên thông từ cao đẳng lên đại học được xem xét tùy theo số lượng tín chỉ giáo dục thể chất ở chương trình cao đẳng mà sinh viên được xét chuyển và công nhận; sinh viên phải học bổ sung tối thiểu là 1 tín chỉ.

PĐT

Trả lời