Em là sinh viên khóa 2015, em đã học 3 học phần giáo dục thể chất, trong đó có 1 học phần đạt điểm D. Như vậy em đã hoàn thành chương trình giáo dục thể chất để được xét tốt nghiệp hay chưa?

Trả lời:

Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:

Quy định Chương trình giáo dục thể chất:

– Sinh viên khóa 2015 về trước là học 3 học phần (quy định của từng chương trình đào tạo). Điểm đạt của từng học phần giáo dục thể chất là từ 5,0 trở lên ( > 5,0 điểm hệ 10)

– Sinh viên từ khóa 2016 học 4 học phần (trình độ đại học), học 3 học phần (trình độ cao đẳng) theo quy định kèm quyết định số 490/ĐHGTVT-ĐT ngày 06/6/2016 (xem tại http://daotao.ut.edu.vn/?mid=63&mod=tintuc&id=1202); theo đó điểm đạt của mỗi học phần là từ điểm D trở lên ( > 4,0 – điểm hệ 10) và điểm trung bình chung của các học phần phải đạt từ 5,0 trở lên (điểm hệ 10).

Như vậy, trường hợp em là sinh viên khóa 2015 có 1 học phần giáo dục thể chất (trong 3 học phần) đạt điểm < 5,0 thì chưa đạt yêu cầu. Em phải học cải thiện để đạt điểm học phần này > 5,0.

Trân trọng.

Trả lời