Luật Giáo dục 2019

Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Xem chi tiết tại đây.

——————————

Trả lời