Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (2020)

Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Xem chương trình chi tiết tại đây.

——————————

Trả lời