Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH, giai đoạn 2020-2025

Xem chi tiết Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời