Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp,cơ sở giáo dục đại học;

Xem thông tin chi tiết tại đây;

Trả lời