Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

Xem thông báo chi tiết tại đây

Trường hợp sinh viên không thể tra cứu kết quả trực tiếp trên http://online.ut.edu.vn có thể liên hệ trực tiếp Khoa quản lý sinh viên hoặc liên hệ Phòng Đào tạo để được hỗ trợ kiểm tra kết quả.

Trả lời