Kết quả xét và xử lý học vụ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Link tra cứu kết quả xử lý học vụ http://online.ut.edu.vn/

Trả lời