Thông báo về việc triển khai thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

Nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy (Quy chế 25) được thống nhất trong toàn trường, đề nghị các đơn vị trong trường thực hiện một số vấn đề sau:

1.Về cách tính điểm học phần trong học kỳ hè năm học 2006-2007:

Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể học trả nợ các môn có điểm dưới trung bình, Nhà trường đã tổ chức học kỳ hè năm học 2006-2007. Sinh viên được học trả nợ các môn thuộc nhiều học kỳ khác nhau. Việc cho điểm, quản lý điểm tại khoa và trong phần mềm Quản lý đào tạo sẽ thực hiện như sau:

– Giáo viên vẫn cho điểm giống như đã thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2006-2007.

– Giáo vụ khoa và bộ phận Quản lý điểm khi nhập điểm cho sinh viên sẽ làm tròn điểm đối với những học phần thuộc các học kỳ từ kỳ 1 năm học 2006-2007 trở về trước, theo cách như sau:

+ Điểm lẻ dưới 0,5 làm tròn thành 0.

+ Điểm lẻ từ 0,5 trở lên làm tròn thành 1.

2. Điểm học phần học kỳ 2 năm học 2006-2007 được tính và đánh giá theo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy do Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2007, không áp dụng theo Quyết định số 236/ĐT về việc Điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy do Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Tp.HCM ban hành ngày 30/08/2007.

3. Thống nhất nội dung Bảng điểm học phần (theo mẫu kèm theo) và áp dụng từ năm học 2007-2008.

4. Các khoa thống kê các môn học do khoa phụ trách; trong đó nêu rõ tỷ trọng các phần (quá trình và kết thúc học phần), trình bày rõ các thành phần và cách cho điểm quá trình theo điều 10 trong Quy chế 25 để trình Hiệu trưởng ký duyệt. Thành phần điểm quá trình phải có ít nhất 2 thành phần theo quy định của Quy chế 25 (điều 10, phần 1, mục a). Các đơn vị hoàn thành trước ngày 30/09/2007.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                                    PGS.TS. Trần Cảnh Vinh

Trả lời