Thông báo về việc triển khai giảng dạy, học và thi trực tuyến

Nhà Trường triển khai dạy học trực tuyến các lớp học phần từ ngày 10/5/2021 theo thời khoá biểu và kế hoạch học tập đã được phê duyệt cho đến khi có thông báo mới./

Xem chi tiết thông báo xem tại đây

Trả lời