Thông báo xử lý sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014

————————————————————————————————————————-
Danh sách sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 (xem tại đây).

Trả lời