Thông báo về việc thực hiện kế hoạch học – dạy trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Xem thông báo chi tiết tại đây./

Hiện tại hình thức học tập của các học phần theo từng lớp/Khóa học sẽ được cập nhật liên tục theo đề nghị của Khoa quản lý môn học. Sinh viên theo dõi lịch học, hình thức học và địa điểm học./

Trả lời