Thông báo V/v xử lý những sinh viên không đóng học phí

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO

————

Số: 241/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v xử lý những sinh viên không đóng học phí

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xử lý những sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí đối với nhà trường, nay phòng Đào tạo thông báo như sau:

– Xóa bỏ tất cả kết quả đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2010 – 2011 của những sinh viên không đóng học phí học kỳ 2 năm học 2010 – 2011 (xem danh sách đính kèm, xem tại đây).

– Tất cả sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2010 – 2011 cần liên hệ phòng Tài vụ để hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 03/06/2011, sinh viên đóng học phí muộn sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy chế. Sau ngày 03/06/2011, sinh viên vẫn chưa hoàn thành học phí nhà trường sẽ xóa kết quả đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2011 – 2012.

– Kể từ học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, ngay khi hết thời gian đóng học phí phòng Đào tạo sẽ lập ra danh sách những sinh viên không đóng học phí để cấm sinh viên đăng ký học phần các học kỳ tiếp theo, riêng đối với sinh viên cuối khóa học phòng Đào tạo sẽ xóa kết quả đăng ký học phần của học kỳ hiện tại.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ  

Trả lời