Thông báo V/v đăng ký tín chỉ đợt 2 học kỳ 1 năm 2010 – 2011


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– 

Số: 743/ĐT

Tp. HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tín chỉ đợt 2 học kỳ 1 năm 2010 – 2011

Theo kết quả đăng ký tín chỉ đợt 1 (từ ngày 02/8/2010 – 15/8/2010), và chuẩn bị cho việc đăng ký tín chỉ đợt 2_học kỳ 1 năm 2010-2011.

Nhà trường thông báo một số điều chỉnh trong TKB đăng ký tín chỉ cho sinh viên như sau:

1/ Bổ sung học phần 092231 (Thi công cơ bản) nhóm 02 theo đề nghị bổ sung học phần của lớp CT07; có 59 SV lớp CT07 đăng ký offline thành công học phần này (file 2, tải tại đây).

2/ Bổ sung học phần 001012 (Xác suất thống kê) nhóm 02 (hay tên gọi khác là học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán) theo đề nghị bổ sung của lớp KT08C; có 89 SV lớp KT08C đăng ký offline thành công học phần này (file 3a, tải tại đây) và đã giải quyết rút HP 001012 nhóm 01 cho 46SV lớp này (file 3b, tải tại đây)

3/ Mở bổ sung học phần 092150 (tin học ứng dụng 1) nhóm 04 cho lớp XM08.

Thời khóa biểu 3 nhóm học phần mở mới này xem (file 1, tải tại đây).

4/  Chuyển học phần 092160 (Tin học ứng dụng 2) nhóm 01 thành học phần 092150 (Tin học ứng dụng 1) nhóm 05; thay đổi theo đề nghị của lớp CT07. Xem danh sách SV nhóm học phần này được thay đổi (file 4, tải tại đây), trong đó có 3 SV lớp khác đăng ký HP 092160 nhóm 02 nên bị xóa đăng ký học phần này (xem file 4, tải tại đây).

5/ Chuyển học phần 413005 (Nguyên lý kế toán) nhóm 01 thành học phần 414005 (Nguyên lý thống kê) nhóm 05, thay đổi theo đề nghị của lớp KT08C. Có 77SV đã đăng ký online học phần 413005 được thay đổi như trên (file 5, tải tại đây). Nếu trong số SV này không có nguyện vọng chuyển sang học phần 414005 nhóm 05 thì làm đơn rút học phần 414005 nhóm 05 gửi về PĐT trong thời gian quy định để được giải quyết.

6/ Nhà trường công bố lại TKB học kỳ 1 năm 2010-2011 với số chỗ còn trống theo từng nhóm học phần để SV tham khảo đăng ký đợt 2 (file 1, tải tại đây).

Cách thức kiểm tra và đăng ký:

– Sinh viên tham khảo kỹ TKB theo số chỗ còn trống để tìm hiểu và đăng ký học phần bổ sung cho phù hợp, tránh trường hợp đăng ký trùng lịch, đăng ký thừa hoặc sai học phần.

 Đợt 2 được đăng ký qua mạng (online) thời gian đăng ký từ: 07g00 ngày 23/8/2010 đến 22g00 ngày 26/8/2010.

– Thời gian nhận đơn liên quan đến đăng ký học phần tín chỉ từ ngày 23/8/2010 đến 26/8/2010. Sinh viên nộp trực tiếp Khoa quản lý sinh viên.


 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời