Thông báo số 1 – Đăng ký bổ sung đợt 1 và điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017

 

Xem chi tiết tại: http://sv2.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=626

Trả lời