Thông báo kết quả giải quyết đơn, thư sinh viên hệ Liên thông, bằng 2

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời