Lịch thi học kỳ II năm học 2009-2010 của lớp KT08B2

STT

Môn thi

Thời gian thi

Phòng thi

Ngày

Tháng

1

TC khai thác cảng

21

6

F101

2

Hạch tóan VTB

24

6

F101

3

Vận tải đa PT

26

6

F101

4

Tài chính VTB

28

6

F101

5

Tóan kinh tế

30

6

F101

6

Thị trường CK

2

7

F101

7

TC đội tàu

6

7

F101

8

Địa lý VTB

8

7

F101

Ghi chú:                                              

– Thời gian thi bắt đầu từ 18h00                                                 

– Sinh viên vào phòng thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND.

Trả lời