Thông báo kết quả giải quyết đơn xóa điểm I học kỳ 1 năm học 2016-2017

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Trả lời