Thông báo kết quả giải quyết đơn xóa điểm I học kỳ 1 năm học 2014-2015

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

Trả lời