Thông báo V/v đăng ký học lại học kỳ I năm học 2010 – 2011

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————– 

Số: 415/ĐT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học lại học kỳ I năm học 2010 – 2011

Phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên các lớp thuộc hệ niên chế đăng ký học lại những học phần còn nợ của học kỳ I năm học 2010 – 2011 như sau:

1. Đối tượng:

– Sinh viên đủ điều kiện lên lớp còn nợ lại học phần mà lớp dưới có học trong học kỳ I năm học 2010 – 2011.

2. Lịch đăng ký học:

 – Từ ngày 16/08/2010 đến ngày 25/08/2010 sinh viên đến đăng ký học lại tại phòng Đào tạo.

 – Từ ngày 03/09/2010 đến ngày 10/09/2010 sinh viên nhận phiếu xếp lớp.

3. Hướng dẫn đăng ký học:

– Mẫu đăng ký học lại sinh viên download tại đây.

– Để thuận tiện, nhiều sinh viên có thể đăng ký chung theo từng môn học (sinh viên lập danh sách có đầy đủ thông tin như    mẫu phiếu đăng ký học).

– Các trường hợp trong diện ngưng học được xét vớt sẽ tổ chức cho đăng ký riêng.

Ghi chú: – Sinh viên phải đăng ký theo đúng lịch của Nhà trường, quá thời hạn nêu trên Nhà trường sẽ không giải quyết cho đăng ký học.

– Trường hợp sinh viên được xếp vào các lớp theo hệ tín chỉ sẽ thực hiện quy trình học, kiểm tra và thi theo quy chế đào tạo tín chỉ.

Phòng Đào tạo

Trả lời