Thông báo về địa điểm học năm học 2021-2022 (Tham khảo khi đăng ký học phần)

 

Nhà trường thông báo địa điểm học tập cho năm học 2021-2022 và dự kiến cho năm học 2022-2023

(Thông báo số 439/TB-ĐHGTVT ngày 04/08/2021)

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Trả lời