Kết quả giải quyết đơn miễn học giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời