Thông báo kết quả giải quyết đơn, thư sinh viên hệ ĐH, CĐ (tín chỉ) – đợt 3

Xin xem chi tiết tại đây.

Trả lời