Danh sách sinh viên bị ngừng học năm học 2007-2008

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

                  TP. HỒ CHÍ MINH                    

                       Số: 664/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh ngày  03 tháng 10 năm 2007

 

 QUYẾT ĐỊNH
V/v Cho sinh viên ngừng học

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ – TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;  

– Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp Đại học và cao đẳng hệ Chính quy ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-BGD&ĐT ngày 06-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ biên bản xét lên lớp của Hội đồng xét lên lớp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 02/10/2007;

– Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho ngừng học sinh viên (danh sách kèm theo) kể từ ngày ký quyết định.

Điều 2. Sinh viên có tên nói trên được bố trí vào học lớp thuộc khoa quản lý. Sinh viên phải liên hệ với giáo vụ khoa để trả nợ các môn chưa đạt yêu cầu và các môn còn thiếu (nếu có) theo chương trình học tập của lớp mới. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Đào tạo, Tài vụ, Trưởng khoa quản lý sinh viên, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

–       Như điều 3

–       Lưu ĐT, HC – TH

           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            (Đã ký) 


TS. Nguyễn Văn Thư

 

 >> DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ NGỪNG HỌC NĂM HỌC 2007- 2008

Trả lời