Thông báo kết quả điểm thi cuối khóa các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (ngày thi 06/02/2010)

Vui lòng xem điểm chi tiết tại đây.

Trả lời