Bảng điểm môn Giáo dục Quốc phòng (khóa 2009, hệ đại học)

Sinh viên xem điểm chi tiết tại đây.

Trả lời