Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 – hệ Liên thông, văn bằng 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138 /ĐT

TP. HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v đóng học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 hệ Liên thông, văn bằng 2

Nhà trường thông báo về việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho sinh viên hệ Liên thông, bằng 2 như sau:

–    Thời hạn đóng : đến hết ngày 14/03/2014

  Địa điểm đóng : Phòng Kế hoạch – Tài vụ (cơ sở 1).

Lưu ý:

–   Sinh viên phải thực hiện đúng mốc thời gian quy định trên.

–   Sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không được đăng ký học phần ở học kỳ tiếp theo.

 Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để b/c);
– Các khoa/bộ môn;
– BQL website;
– Lưu: PĐT, VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

PGS. TS. Đồng Văn Hướng

——————————
Danh sách sinh viên chưa đóng học phí
(xem tại đây).

Trả lời