Quyết định Điều chỉnh Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

Số:  441/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy

theo hệ thống tín chỉ

———————————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 66/2001/QĐ/TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thànhlập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh trên cơ sở Phân hiệu Đại học Hàng hải;

Căn cứ Quy chế "Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ” ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 824/ĐT ngày 03/10/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ tình hình thực tế của việc tổ chức học tập tại trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và biên bản cuộc họp Giao ban đào tạo ngày 08-12-2010;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1. Điều chỉnh Quy định về đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 824/ĐT ngày 03/10/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, trong đó việc chuyển đổi điểm học phần từ thang điểm 10 thành điểm chữ và điểm hệ 4 (điều 24 và điều 25) được thay đổi như sau: 

Thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm hệ 4

Ghi chú

< 2.0

F

0

Điểm học phần F và F+ là loại không đạt (điều 24), sinh viên còn điểm này sẽ không được làm luận văn/thi tốt nghiệp (điều 26)

2.0 ÷ 3.9

F+

0.5

4.0 ÷ 4.9

D

1.0

5.0 ÷ 5.4

D+

1.5

5.5 ÷ 5.9

C

2.0

6.0 ÷ 6.9

C+

2.5

7.0 ÷ 7.9

B

3.0

8.0 ÷ 8.4

B+

3.5

≥ 8.5

A

4

ĐIỀU 2.  Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ban hành, áp dụng cho việc tính điểm và xếp loại kết quả học tập từ năm học 2009-2010. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

ĐIỀU 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm các khoa, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ Chính quy trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu;

– Như điều 3;

– Lưu ĐT, TC-HC;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

Trả lời