Quyết định số 116/ĐT về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học bằng 2 chính quy cho sinh viên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số: 116/ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Công nhận tốt nghiệp hệ Đại học bằng 2 chính quy cho sinh viên  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26-04-2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26-06-2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh ngày 19-01-2010;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Công nhận tốt nghiệp cho 16 sinh viên hệ Đại học bằng 2 – Chính quy ngành Kinh tế vận tải biển như sau:

(Có danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp kèm theo, xem tại đây)

Điều 2.   Thời gian công nhận tốt nghiệp kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3.  Các Ông/Bà Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Kinh tế vận tải, Trưởng Khoa Tại chức, Trưởng các bộ phận liên quan và sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Bộ GD&ĐT.                                                    

– Ban Giám Hiệu.

– Như Điều 3.                                                    

– Lưu ĐT, HC-TH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Văn Thư

Trả lời